Masz pytania?+48223072892

Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

1.Regulamin sklepu internetowego Open 24 (zwanego dalej Sklepem) (zwany dalej Regulaminem)  Dotyczy Klienta przy składaniu zamówienia i zakupie towarów Open 24, kod firmy 300569944, NIP LT100002476918, adres rejestracyjny Turgelių 1, LT-02103, Vilnius, Lietuva, dane są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej (zwanym dalej Open 24 lub Sprzedawcą) na stronie Sklepu.

2. Open 24 zastrzega prawo do dokonania zmian Regulaminu Sklepu. Na złożone w Sklepie zamówienie obowiązuje Regulamin ważny w chwili złożenia zamówienia (wskazany w zamówieniu).

3. Klient nie posiada możliwości złożenia zamówienia w Sklepie Open 24, jeśli nie potwierdzi zapoznania się z Regulaminem Sklepu. W każdym przypadku przyjmuje się, że Klient zapoznał się z Regulaminem i zgadza się z nim, jeżeli przed złożeniem zamówienia potwierdza akceptację Regulaminu klikając "Akceptuję". W przypadkach, gdy klient częściowo lub całkowicie nie akceptuje postanowień Regulaminu, nie powinien składać elektronicznego zamówienia na  Open 24, w przeciwnym razie uznaje się, że Klient zapoznał się i w pełni akceptuje całość Regulaminu Sklepu.

4. Open 24 jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadkach, w których straty powstają z powodu Klienta, który niezależnie od podanych mu zaleceń i jego zobowiązań, nie zapoznał się z Regulaminem Sklepu, chociaż miał ku temu możliwość.

 

II. Polityka prywatności

1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Open 24, Klient powinien dokonać rejestracji na portalu internetowym Open 24 podając imię rejestracji oraz hasło. Open 24 potwierdza, że fakt dokonania rejestracji nie oznacza, że Klient będzie dostawał powiadomienia informacyjne, oprócz powiadomień koniecznych do zamówienia i dostarczenia towarów. Jeśli Klient wyraża życzenie otrzymywania powiadomień informacyjnych Open 24, ma prawo wyboru do otrzymywania takich powiadomień.

2. Zamawiający towary Klient powinien podać dane osobowe Klienta niezbędne do dostawy towarów: imię; nazwisko; adres dostawy towarów; numer telefonu; pozostałe niezbędne do dostawy dane. Open 24 oświadcza, że takie dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach zamówienia i dostarczenia towarów. Open 24 zobowiązuje się do nierozprzestrzeniania takich informacji dla osób trzecich, z wyjątkiem partnerów Open 24 którzy świadczą usługi dostawy towarów lub inne usługi, związane ze  składaniem lub realizacją zamówienia. Wszelkie wyjątki dotyczące ujawnienia osobistych informacji Klienta dla osób trzecich są w każdym wypadku uzgadniane z Klientem.We wszelkich innych przypadkach, ujawnienie danych osobowych Klienta dla osób trzecich jest dozwolone wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawnych RL.

3. Klient, dokonując rejestracji w Sklepie Open 24 oraz zamawiając towary, zobowiązuje się do zachowania i nieujawniania swoich danych dostępu. Jednocześnie Klient potwierdza swoją pełnoletniość i z tego wynikające prawo do złożenia zamówienia w Sklepie Open 24. W przypadku, gdy Klient ujawnia swoje dane dostępu, Open 24 nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki takiego czynu.

4. Klient, zapoznając się z Regulaminem, potwierdza świadomość , że przeglądanie Sklepu Open 24 powoduje umieszczenie w komputerze plików cookie (plik, przesyłane z serwera internetowego).

5. Open 24 oświadcza, że przykłada starania do wykorzystywania najbardziej postępowych technologii ochrony danych osobowych Klientów.

 

III. Zasady i warunki złożenia zamówienia

1. Klient na stronie internetowej Sklepu wybiera podobające się towary. Wybrane towary tworzą koszyk towarów.

2. Po utworzeniu koszyka towarów Klient podaje niezbędne do dostawy towarów dane: swoje imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz dodatkowe informacje, które mogą być istotne w procesie dostawy zamówionych towarów. Open 24 oświadcza, że podane przez Klienta dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach sprzedaży i dostawy towarów, nie naruszając wymagań aktów prawnych RL dotyczących ochrony danych osobowych.

3. Dalej Klient wybiera jedną z dostępnych w Sklepie Open 24 opcji zapłaty (więcej - w rozdziale IV Regulaminu). Jednocześnie może zostać wybrany jeden z dostępnych terminów dostawy towarów Open 24, wskazany w przedziale czasowym. Tym samym Klient potwierdza, że w wybranym lub ustalonym terminie zgadza się na przebywanie pod podanym adresem.

4. W ostatnim oknie jest generowane ze wszystkich podanych przez Klienta danych, które przed potwierdzeniem należy sprawdzić i upewnić się, że są prawidłowe i spełniają oczekiwania Klienta. Klient ma możliwość do poprawienia nie poprawnych danych przed wysłaniem zamówienia do Open 24. Klient ma możliwość do zmiany danych osobowych, niezbędnych do dostawy towarów, także po złożeniu zamówienia. Klient nie ma posiada możliwości potwierdzenia zamówienia do chwili, w której zaznaczy, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Sklepu Open 24. Jeżeli przed wyborem towarów Klient nie zapoznał się z Regulaminem Sklepu, powinien to zrobić przed potwierdzeniem zamówienia i zawartych w nim danych.

5. Potwierdzone przez Klienta zamówienie jest wysyłane do Open 24. Zamówienie jest uznane za złożone w chwili jego doręczenia do Open 24. W takim przypadku uznaje się, że Klient i open 24 zawarli umowę. Jednakże umowa ta jest uważana za wykonalną dopiero od tego momentu, gdy Open 24 otrzymuje potwierdzenie z wybranego przez Klienta banku (w przypadku wybrania opcji zapłaty przez bankowość internetową) o wykonaniu płatności za towary; w przypadku płatności przelewem bankowym umowa jest uważana za wykonalną po otrzymaniu płatności; w przypadku płatności gotówka za pobraniem lub w kartą paczkomacie - umowa jest uważana za wykonalną od chwili potwierdzenia zamówienia przez Klienta w Sklepie Open 24.

6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, system Open 24 automatycznie wysyła do Klienta wiadomość e-mail, w której są wskazane zamówione towary oraz podane przez Klienta dane.

7. Po otrzymaniu powiadomienia z banku o wykonaniu płatności za kupowane w Sklepie towary, Open 24 wysyła wiadomość do Klienta na wskazany adres e-mail. Chwila otrzymania powiadomienia z banku jest uznawana za moment rozpoczęcia realizacji umowy pomiędzy Klientem a Open 24.

8. Złożone przez Klienta zamówienie jest przechowywane w bazie danych Open 24 na podstawie wymogów obowiązujących przepisów prawnych Republiki Polski w sprawie terminu przechowywania takich danych.

9. W każdym przypadku uznaje się, że Klient, składając zamówienie, zapoznał się i bezwarunkowo akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu Sklepu, a także wszelkie inne wskazane w zamówieniu warunki.

10. Umowa jest zawierana i realizowana w języku urzędowym.

 

IV. Gwarancje i ustalanie cen towarów

1. Właściwości każdego towaru są ogólnie podane w opisie towaru w Sklepie.

2. Open 24 oświadcza, a Klient potwierdza, że jest świadomy tego, że wymienione w Sklepie towary swym kolorem, kształtem czy innymi parametrami mogą nie odpowiadać rzeczywistej wielkości, kształtu i kolorom z powodu właściwości wykorzystywanego monitora.

3. Klient akceptuje, że składając elektroniczne zamówienie w Sklepie zobowiązuje się do zapłacenia wskazanej w zamówieniu ceny.

4. Ceny w Sklepie i w zamówieniu są podane w oficjalnej walucie państwowej z VAT.

5. Open 24 sprzedaje towary spełniające warunki określone w zamówieniu. W przypadkach, gdy przekazane dla Klienta towary nie spełniają określonych wymogów zamówienia, Klient wyraża zgodę na bezzwłoczne powiadomienie o tym Open 24 telefonicznie lub e-mailem, a Open 24 zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych działań do usunięcia zaistniałych braków, jeśli te braki powstały z winy Open 24 lub w jego imieniu działających osób trzecich. Jeśli Open 24 w rozsądnym, uzgodnionym z Klientem terminie, nie usunie braków, Klient ma prawo do dochodzenia swoich praw w trybie przewidzianym w Kodeksie Cywilnym Republiki Polski.

6. Zobowiązania Open 24 pod względem towarów:

6.1. W przypadkach, gdy konkretne towary mają ustanowiony okres ograniczonej przydatności do spożycia, Open 24 zobowiązuje się do sprzedaży takich towarów dla Klienta w taki sposób,  aby miał rzeczywistą możliwość skorzystania z towarów przed upłynięciem terminu końca okresu użytkowania.

6.2. Open 24 zobowiązuje się do przekazania towarów należytej jakości i spełniających wymogi określone w zamówieniu.

6.3. Open 24 zobowiązuje się do przekazania Klientowi wymienionej w zamówieniu liczby towarów. Open 24 nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy liczba przekazanych towarów nie jest dokładna z powodu błędnie podanych danych w zamówieniu złożonym w Open 24.

6.4. Open 24 w każdym przypadku oferuje Klientowi asortyment towarów odpowiadający kryteriom wskazanym w Zamówieniu.

6.5. W przypadkach, gdy w zamówienie wchodzi określony komplet  przedmiotów, Open 24 zobowiązuje się do dostarczenia kompletnego kompletu.

6.6. Towary są dostarczane w opakowaniach odpowiadających ich rodzajowi i zapewniających ich zdatność do użytku.

 

V. Zasady i terminy płatności

1. Klient płaci za zamówione towary jednym z dostępnych w Sklepie Open 24 sposobów: przelewem bankowym, za pośrednictwem bankowości internetowej, kartą kredytową lub gotówką. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany sposobów płatności.

2. Jeśli Klient wybrał jedną z internetowych opcji płatności, jest zobligowany do bezzwłocznego zapłacenia za zamówione towary; jeśli Klient wybiera opcję zapłaty gotówką za pobraniem, zobowiązuje się do zapłaty przy odbiorze towarów. W innych przypadkach Klient traci prawo do występowania z roszczeniami z tytułu naruszenia terminów dostawy towarów, ponieważ przesyłka z zamówionymi przez Klienta towarami jest kompletowana dopiero po otrzymaniu płatności przez Open 24.

 

VI. Zwrot towarów

1. Klient ma możliwość zwrócić nie odpowiadające mu towary.

2. Klient to prawo może zrealizować w ciągu 365 dni od chwili potwierdzenia zamówienia. To prawo Klienta jest związane z brakiem satysfakcji Klienta z powodu wymiarów, kształtu, koloru, modelu lub kompletności wybranego towaru.

3. Zwrot towarów jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy  lub  towary spełniają następujące wymogi:

a) nie były używane;

b) nie są uszkodzone;

c) zostały zachowane ich walory konsumpcyjne;

d) nie utraciły atrakcyjnego wyglądu towaru.

4.Zmiany opakowania z powodu oględzin towaru nie są traktowane jako uszkodzenie czy utrata atrakcyjnego wyglądu towaru. W każdym przypadku towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu.

5.Przy zwrocie towarów do lokalu handlowego Open 24 (jeżeli w kraju jest lokal handlowy Open 24), Klient powienien okazać dokumenty potwierdzające nabycie towarów z Open 24.

6.  Zwrot towarów odbywa się przez wypełnienie przez Klienta odpowiedniego formularza na stronie internetowej Open 24, w który wskazuje się przedmiot zwrotu oraz powód zwrotu.

7. Open24 zwraca kwotę zapłaconą przez Klienta, w tym koszty dostawy. Open 24 nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów powstałych w wyniku wyboru tańszych metod dostawy, innych niż zaproponowane przez Open 24.

8. Towary podlegają zwrotowi wyłącznie wtedy, gdy spełniają wymogi rozdziału 3 niniejszego Regulaminu. Jeżeli towar zwrócono zgonie z przepisami, pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania towaru.

9. Na wszystkie open24 towary jest udzielana 24 mies. gwarancja.

10. W przypadku, gdy Klient kupił produkt o niskiej jakości, może dochodzić roszczeń dotyczących jakości w ciągu 2-letniej gwarancji, tj. Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy w okresie 2-letniej gwarancji o:

a) Wyeliminowanie wady produktu za darmo (naprawa produktu);

b) Wymianę produktu o niskiej jakości na produkt o odpowiedniej jakości za darmo;

c) Obniżenie ceny, lub

d) Jednostronne rozwiązanie Umowy i żądanie zwrotu kwoty zapłaconej za produkt (paragraf 7 Artykułu 6.363 Kodeksu Cywilnego).

 

VII. Dostawa towarów

1. Open 24 zobowiązuje się do dostarczenia towarów do Klienta w terminie nie przekraczającym 1 – 4 dni roboczych od chwili wysłania potwierdzenia realizacji zamówienia dla Klienta. Termin nie jest obligatoryjnym w przypadkach, gdy w magazynie Open 24 brak odpowiednich towarów, a Klient jest powiadomiony o braku zamówionych przez niego towarów. Jednocześnie Klient akceptuje, że w wyjątkowych przypadkach dostawa towarów może zostać opóźniona z powodu nieprzewidzianych okoliczności. W takim przypadku, Open 24 zobowiązuje się do bezzwłocznego skontaktowania się z Klientem i uzgodnienia kwestii dostawy towarów.

2. Klient, składając zamówienie na towary, zobowiązuje się do wskazania miejsca dostawy towarów, wyboru czasu (wskazuje się przedział czasowy) oraz osoby, która odbierze towary.

3. Klient zobowiązuje się do osobistego odbioru towarów. W przypadku, gdy Klient nie może odebrać towarów osobiście, a zostały one dostarczone pod wskazany adres i zgodnie z innymi podanymi przez Klienta danymi, Klient nie posiada prawa do roszczeń wobec Open 24 z tytułu przekazania towarów dla nieodpowiedniej osoby.

4. Zamówione w sklepie internetowym Open 24 towary są dostarczane przez upoważnioną służbę kurierską (informacja dostępna w dziale Sklepu "Dostawa towarów"). Towary są dostarczane w terminie wskazanym w zamówieniu. Czas dostawy Klient wybiera przy składaniu zamówienia. Czas dostawy jest wskazany również w wysłanym do Klienta potwierdzeniu. W przypadkach, gdy Klient nie może odebrać towarów we wskazanym czasie, zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia o tym działu obsługi klienta e-mailem (dane kontaktowe dostępne w dziale Sklepu "Kontakt").

5. Jeśli upoważniona służba kurierska nie mogła dostarczyć towarów z powodu winy Klienta lub od niego zależnych okoliczności, służba kurierska uzgadnia z Klientem inny odpowiedni czas dostawy. Ponowna dostawa jest podejmowana nie więcej niż dwa razy. Jeśli Klient trzy razy nie odbiera towarów, towary są zwracane do Open 24, a Klient nie posiada prawa do roszczeń z tytułu nieterminowego dostarczenia towarów. Pomimo tego, Open 24 w każdym przypadku jest zwolnione z odpowiedzialności  za naruszenie terminów dostawy towarów, jeśli towary nie są dostarczone lub dostarczone w innym terminie z powodu winy Klienta lub od Klienta zależnych okoliczności.

6. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Open 24 e-mailem:

a) jeśli w wybranym przedziale czasowym dostawy przesyłki przesyłka nie zostaje dostarczona lub kurier spóźnia się więcej niż   minut od zakończenia przedziału czasowego;

b) jeśli po wysłaniu zapytania na podany przez służbę kurierską adres e-mail brak odpowiedzi w ciągu 4 godzin pracy lub po kontakcie telefonicznym nie uzyskano satysfakcjonującej odpowiedzi;

c) jeśli dostarczający towary kurier zachowuje się i wygląda nie odpowiednio;

d) we wszystkich przypadkach niezwłocznie powiadomić Open 24 , jeśli przesyłka dotarła w uszkodzonym, pogiętym lub inaczej zniszczonym opakowaniu, także w przypadkach, gdy w przesyłce dostarczono inne towary lub nie odpowiednią ich ilość, brak kompletu, nieodpowiednie rozmiary towarów.

7. W każdym przypadku, gdy opakowanie dostarczonej przez kuriera przesyłki jest podgięta, mokra czy posiada inne zewnętrzne oznaki uszkodzeń, Klient powinien to odnotować w karcie potwierdzenia dostawy przesyłki (wpisać uwagi) lub sporządzić osobny akt braków. Klient powinien to wykonać w obecności kuriera. Jeśli powyższe czynności nie zostaną wykonane, Open 24 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń towarów, jeśli takie uszkodzenia powstały z powodu zniszczenia opakowania, które nie zostało odnotowane przez Klienta na karcie potwierdzenia dostawy przesyłki.

8. W przypadkach, gdy Klient odkryje niekompletność lub niezgodność rozmiarów, kolorów czy innych wymiarów towarów po odbiorze towarów, należy niezwłocznie powiadomic o tym Open 24.

9. Nieodebrane przesyłki są automatycznie zwracane do Nadawcy. Nie ma możliwości ponownego wysłania nieodebranych przesyłek.

 

VIII. Umieszczanie komentarzy

1. Regulamin umieszczania komentarzy w Księdze Gości oraz w Komentarzach towarów ustanawia i nadzoruje ich przestrzegania Open 24. Umieszczanie wszelkich komentarzy w sklepie elektronicznym Open 24 oznacza akceptację regulaminu umieszczania komentarzy Open 24.

2. Open 24 posiada prawo do usuwania komentarzy  naruszających przepisy prawne RL, prawa innych osób oraz regulamin umieszczania komentarzy. Także Open 24 zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy z Księgi Gości i komentarzy towarów według własnego uznania.

3. Każda osoba, umieszczając komentarz w sklepie elektronicznym Open 24, potwierdza, że jej komentarz nie narusza i nie naruszy praw osób trzecich oraz przyjmuje odpowiedzialność za swoje czyny, które naruszą powyższe stwierdzenia.

 

IX. Pozostałe postanowienia

1. Wszelkie komunikaty dla Open 24 sa przekazywane poczta elektroniczna do działu obsługi klienta (dane kontaktowe dostępne w dziale Sklepu "Kontakt").

2. Umowa pomiędzy Klientem i Open 24 jest zawierana i realizowana w języku urzędowym.

 

Ostatnie zmiany w regulaminie zostały wprowadzone 24 maja 2023 r.

Aby zapoznać się z wersją obowiązującą do 24 maja 2023 r., kliknij poniższy link: Regulamin sklepu internetowego (do 24 maja 2023 r.).